ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ modernej správy domu

Prečo je odbornosť a spoľahlivosť nutná?
Lebo prvoradou úlohou správcu je ochrana majetku vlastníkov a hájenie ich záujmov.

Systém cyklických revízií na bytových domoch je definovaný legislatívou. To, ako bude prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti domu a jeho obyvateľov, záleží na prístupe personálu správcu. Ich spoľahlivosti, skúsenostiach a odbornosti.

V oblasti bezpečnosti a právnej istoty vlastníkov disponujeme prepracovaným systémom rýchleho odstraňovania nedostatkov z revízií, účinným systémom prevencie a drobnej údržby a transparentným registrom rozhodnutí vlastníkov.

Rýchle odstraňovanie nedostatkov z revízií

Ročne zabezpečujeme pre vlastníkov zhruba 500 revízií. Dbáme na to, aby výsledkom revízií boli kvalitné a zrozumiteľné správy, z ktorých vlastníci získajú prehľad o stave bleskozvodov, elektroinštalácie, plynových zariadení, protipožiarnych opatrení, výťahov a ďalších zariadení svojho domu.

V prípade zistenia nedostatkov predkladáme spolu so správou aj cenové ponuky na ich odstránenie a poskytujeme prostredníctvom zástupcov vlastníkov poradenstvo ohľadom odstraňovania nedostatkov.

Nedostatky, ktoré nie sú akútne, sú spolu s návrhmi na ich odstránenie predkladané vlastníkom na schválenie na domových schôdzach. Novinkou, ktorú testujeme, je predschválenie rozpočtu na odstraňovanie závad z revízií a havárií pre zástupcov vlastníkov, prípadne správcu. Čerpanie rozpočtu je možné po schválení prostredníctvom elektronického rozhodovania vlastníkov na informačnom portáli. Výsledkom je oveľa rýchlejšie odstraňovanie nedostatkov na dome.

Túto jedinečnú službu si môžeme dovoliť ponúkať len vďaka dôvere, ktorú si naši technici vybudovali na domoch a informačnom portáli, ktorý umožňuje priebežne zverejňovať revízne správy, cenové ponuky a faktúry.

Dokumenty

Účinný systém prevencie a drobnej údržby

Tak ako väčšina správcov v Bratislave, sme aj my mali v minulosti problém zabezpečiť promptné odstraňovanie drobných závad na bytových domoch v rozumnej cene. Dôvodom bol nezáujem remeselníkov o zákazky s prácnosťou pár desiatok minút a nízkou fakturáciou.

Tento problém sa nám podarilo odstrániť, keď sme prekročili počet 100 domov v správe a začali sme ponúkať domom realizáciu drobnej údržby vo vlastnej réžii.

Interný systém drobnej údržby má viacero výhod pre vlastníkov: Zrýchlilo sa odstraňovanie drobných závad. Náš zamestnanec pozná domy, ktoré spravujeme. Pri návšteve domu preto kontroluje viacero vecí a závady buď odstráni, alebo ich zaeviduje do HELPDESKu. Nakoľko spravujeme viacero domov v jednotlivých lokalitách, tak šetríme čas a náklady zbytočnými presunmi medzi zákazkami.

HelpDesk

Transparentný register rozhodnutí vlastníkov

Právna istota vlastníkov začína uzatvorením Zmluvy o výkone správy. Kvalite tejto zmluvy venujeme mimoriadnu pozornosť. Prvú zmluvu o výkone správy sme uzatvorili pred 25 rokmi a permanentne do nej zapracovávame pripomienky vlastníkov, naše skúsenosti, ako aj legislatívne zmeny. Práva a povinnosti zmluvných strán sú vyvážene nastavené, rozhodovacie a kontrolné mechanizmy sú v zmluve praxou doladené. Väčšina vyskytujúcich sa situácií je ošetrená. Vlastníci majú istotu, že ich práva nebudú poškodené.

U nás majú vlastníci k dispozícii register rozhodnutí dostupný na informačnom portáli. Do registra sme nahrali aj minulé rozhodnutia vlastníkov z domových schôdzí a písomných hlasovaní z predchádzajúcich rokov. Takto je možné spätne kontrolovať plnenie minulých rozhodnutí. Vďaka registru na portáli vedia o dianí na dome aj vlastníci, ktorí sa nezúčastnili schôdze, prípadne písomného hlasovania.

Naším zámerom je ponúkať vlastníkom právnu istotu spolu s nástrojom priebežnej kontroly dôsledného napĺňania ich rozhodnutí.

História