PRECÍZNOSŤ A INOVATÍVNOSŤ modernej správy domu

Prečo je precíznosť a inovatívnosť dôležitá?
Lebo chceme neustále prispievať k zveľadovaniu majetku vlastníkov a zvyšovať kvalitu našich služieb.

Pomáhame vlastníkom pri obnove bytových domov. Takto sa snažíme zveľaďovať ich majetok. Usilovne zlepšujeme naše služby, cieľom ktorých je zvyšovať komfort bývania našich klientov.

Našou dlhodobou snahou je disponovať spoľahlivými, skúsenými a usilovnými pracovníkmi, ktorí s pomocou vybudovaných interných systémov sú schopní zabezpečiť vlastníkom bezpečnosť, hospodárnosť a komfort. A takto ponúkať našim klientom všetky výhody, ktoré poskytuje moderná správa bytových domov.

PLÁN OPRÁV - kľúčový dokument zveľaďovania domu

S plánom opráv je to ako s revíziami. Zákon prikazuje správcovi ho predkladať vlastníkom a je len na správcovi, ako si túto povinnosť splní. My sme podobne ako pri povinných revíziách pristúpili k spracovaniu plánu opráv ako ku kľúčovému dokumentu, slúžiacemu k zveľaďovaniu bytového domu.

Plán opráv spracúvame priebežne. Vlastníkom je k dispozícii na informačnom portáli, kde ku každej položke plánu je možné pripojiť cenové ponuky, zmluvy, faktúry. K jednotlivým položkám majú vlastníci možnosť pridávať svoje komentáre a stanoviská, ako aj dokumenty v podobe cenových ponúk, atď.

Týmto spôsobom spracúvania plánu opráv sa na schôdzu vlastníkov dostáva dokument, ktorý je konkrétny a prediskutovaný. V prípade, ak si vlastníci schvália komisiu na riešenie investícií, táto vie výsledky svojej práce prakticky okamžite štruktúrovane publikovať na informačnom portáli. Čo je zásadný kvalitatívny posun, voči "klasickému" spôsobu, keď sa plán opráv tvorí priamo na schôdzi vlastníkov.

Do budúcna - keď to legislatíva umožní - uvažujeme o elektronickom schvaľovaní jednotlivých položiek plánu opráv. Takto bude nie len tvorba, ale aj schvaľovanie plánu ešte flexibilnejšie.

Dokumenty

TÍM SPOĽAHLIVÝCH ĽUDÍ - základný predpoklad spokojných klientov

Vykonávame správu bytových domov od roku 1996. Za toto obdobie sa Karloveská realizačná spoločnosť rozrástla do skupinu siedmych správcovských spoločností. Každým rokom získavali naši ľudia cenné skúsenosti. Každá nová správcovská spoločnosť priniesla do skupiny nových zamestnancov, nové znalosti a služby.

Dnes má jedenásť zamestnancov certifikát absolvovania akreditovaného vzdelávania správy bytových domov, ktorý je nutnou podmienkou pre výkon správy. Žiadny iný správca v SR nedisponuje takým počtom oprávnených osôb.

Silné personálne zázemie nám umožňuje prevádzkovať klientske centrum päť dní v týždni, kancelárie pre klientov prevádzkujeme v troch mestských častiach Bratislavy. Ide o jedinečnú možnosť, ktorú majú naši klienti.

Ďalšou výhodou silného personálneho zázemia je zastupiteľnosť a špecializácia našich šikovných technikov, ekonómov, účtovníkov, energetikov, právnikov, informatikov, klientskych pracovníkov, údržbárov a personálu starajúceho sa o čistotu.

HelpDesk

INVESTÍCIE DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV - zdroj konkurenčných výhod, kvalitných a jedinečných služieb

Informačné systémy sú naša konkurenčná výhoda. Zvyšujú produktivitu práce a tak tlmia neustále sa zvyšujúce mzdové náklady. Prechod na moderný informačný systém nám umožnil nezvyšovať poplatok za správu tempom rastu miezd v Bratislave v ostatných rokoch.

Okrem investovania do "krabicových" systémov, ktoré si vedia kúpiť aj iní správcovia, sme sa rozhodli ísť cestou vývoja vlastných systémov, ktoré nám umožňujú ponúknuť klientom jedinečné služby, odlíšiť sa a byť lepší.

Ako prví na Slovensku sme zaviedli konfigurátor cien poplatkov za správu s dvojzložkovou cenotvorbou, sprístupnili sme informačný portál s kompletne zdigitalizovanou dokumentáciu domu, rozbehli sme HELPDESK dostupný prostredníctvom smartfónov, vytvorili sme elektronický register rozhodnutí vlastníkov, elektronickú tvorbu plánu opráv a mnoho ďalších jedinečných služieb.

História