PRIORITY modernej správy domu

Sme pripravení byť aj Vaším majordómom. V čom Vám vieme poslúžiť?

Bývanie v bytovom dome je výdobytkom modernej doby a má viacero výhod. V rodinnom dome obyčajne nemáte k dispozícii upratovačku, ktorá sa stará o čistotu, účtovníka, ktorý za Vás platí účty za energie a odpad, údržbára, ktorý opraví pokazené dvere, revízneho technika, ktorý dohliada nad bezpečnosťou zariadení v dome, technika, ktorý Vám predloží viacero ponúk na odstránenie závad, havarijnú službu, ktorá je 24 hodín v pohotovosti a odstaví prasknutý rozvod vody, záhradníka, ktorý Vám pokosí predzáhradku, ekonóma, ktorý poradí s financovaním obnovy a mnoho ďalších... A ak áno, tak náklady na takýto komfort sú neporovnateľne vyššie ako pri bytových domoch, kde je možné tieto služby zdieľať.

Aby ste výhody bývania v bytovom dome naplno pocítili, je potrebný správca, ktorý dennodenne dohliada na kvalitu služieb a zároveň spravuje dostatočný počet domov, aby bol schopný pokryť požadovaný rozsah služieb za výhodnú cenu.

Historicky, mnohé inštitúcie a spoločenstvá - kláštory, katedrály, mestá, ako aj šľachtické a kráľovské domy mali osobu-služobníka (majordóma, kastelána, komorníka, starostu, stewarda...), ktorý konal v mene vlastníka nehnuteľnosti, zodpovedal za nehnuteľnosť, dohliadal na každodenné povinnosti a spravoval financie domu.

V modernej dobe prebrali túto pozíciu správcovia. Využívajú moderné technológie, ale požiadavky vlastníkov na osobu starajúcu sa o jej nehnuteľnosť sa nezmenili. Toto sú naše priority a stručný prehľad rozsahu poskytnutých služieb:

Unknown image

Priorita 1. BDIEŤ NAD BEZPEČNOSŤOU

Ochrana majetku pred zničením a predchádzanie úrazom z držby nehnuteľnosti je naša najdôležitejšia priorita. Nie je to preto, že ak dom zhorí, ako správca sme skončili. Ale preto, že ochrana majetku je poslanie správcu.

Ponúkame prepracovaný systém cyklických revízií a odborných prehliadok spolu s následným odstraňovaním nedostatkov. Vykonávame prevenciu a drobnú údržbu vo vlastnej réžii. Službu je možné využiť aj pri drobných opravách v bytoch. Všetky domy v správe máme kvalitne poistené pre prípad nepredvídateľných udalostí.

Ďalšie informácie
Unknown image

Priorita 2. HÁJIŤ ZÁUJMY VLASTNÍKOV

Správa je starostlivosťou o cudzí majetok a hospodárenie s prostriedkami vlastníkov. Preto je našou prioritou hájenie záujmov vlastníkov, ochrana ich práv a zabezpečenie ich povinností plynúcich z vlastníctva nehnuteľnosti.

Vlastníkom predkladáme kvalitnú zmluvu o výkone správy. Ponúkame vlastníkom moderné nástroje za účelom efektívneho prijímania kolektívnych rozhodnutí. Kompletný register rozhodnutí vlastníkov je prístupný na portáli. Starostlivo hľadáme čestných a spoľahlivých zamestnancov.

Ďalšie informácie
Unknown image

Priorita 3. DOHLIADAŤ NA CHOD DOMU

Zabezpečenie bezproblémového každodenného chodu domu a rýchle odstránenie vzniknutých závad bez zbytočného obťažovania vlastníkov je každodenný chlebík správcu. Toto je oblasť, kde nedostatky bezprostredne vidieť, preto nám na nej veľmi záleží.

Disponujeme jedinečným systémom HELPDESKu a starostlivosti o čistotu domu s možnosťou priebežného sledovania výkonov. Vďaka dôslednej kontrole nakupovaných služieb disponujeme preverenými dodávateľmi služieb pre bytové domy v Bratislave.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím
Unknown image

Priorita 4. STRÁŽIŤ FINANCIE MAJITEĽOV

Obyvatelia bytového domu tvoria spoločenstvo, ktoré spoločne hospodári. Okrem prevádzky často spolu riešia finančne náročné investície. Významná úloha správcu je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie rozhodnutí vlastníkov, plynulé finančné toky a transparentné rozdelenie nákladov medzi vlastníkmi.

Prevádzkujeme vlastný informačný portál, kde majú vlastníci 24 hodín denne k nahliadnutiu komplexné informácie o dome. Mesačne posielame vlastníkom e-mailom výpisy z Vášho osobného konta platieb. Ponúkame bohaté skúsenosti s financovaním projektov a zabezpečení dotačných zdrojov.

Ďalšie informácie
Unknown image

Priorita 5. ZVEĽAĎOVAŤ VÁŠ MAJETOK

Technológie v stavebníctve napredujú, legislatíva sa mení. Vykonávame poradenstvo v oblasti modernizácie a plánovania úsporných opatrení. Asistujeme pri investičných akciách na dome, formou poradenstve pri výbere dodávateľov, príprave technických projektov, zabezpečení financovania investícií, príprave podkladov k žiadostiam o úvery, dotačné programy a granty.

Plán opráv a údržby je pre nás kľúčový dokument. Ako jeden z mála správcov ho tvoríme priebežne prostredníctvom portálu. Pri jeho tvorbe predkladáme vlastníkom návrhy na zlepšenia bezpečnosti, hospodárnosti, komfortu, či predĺženie životnosti bytového domu.

Ďalšie informácie
Unknown image

Priorita 6. ZLEPŠOVAŤ NAŠE SLUŽBY

Našou ambíciou je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave. Aj preto usilovne hľadáme oblasti na zlepšenia. Neustále investujeme do rozvoja ľudí, optimalizácie procesov a modernizácie informačných technológií. Zameriavame sa na odhaľovanie vnútorných rezerv a zefektívňovanie našich činností. Dávame storočiami overením princípom výkonu správy modernú formu.

Želáme si, aby keď budete nespokojní so správou, ste to povedali nám - a naopak, ak budete spokojní,povedzte to, prosím, iným. Odmeníme sa Vám za každú dobrú radu a referenciu. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím